Informacje o zaległych zobowiązaniach

Nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przewiduje, że dane o dłużnikach będą przekazywane przez wszystkich wierzycieli, w tym wtórnych.

Biuro Informacji Gospodarczej będzie zbierało informacje też m.in. od osób prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów komunalnych, fundacji i stowarzyszeń.

Dane o dłużniku niebędącym konsumentem będzie można przekazać, gdy łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi co najmniej 500 zł, zaś w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł.

Powstanie obiektywna i weryfikowalna baza dłużników. Wierzyciel będzie mógł przekazać też pozytywne informacje (o wywiązywaniu się ze zobowiązania). Ustawa poprawi też komunikację między BIG-ami a Biurem Informacji Kredytowej i ich odpowiednikami z innych państw.